Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Funky Pets, hierna te noemen “Funky Pets”, aan of met een derde, hierna te noemen “Klant”.
  1.2. Een algemene verwijzing door Klant naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Klant wordt door Funky Pets uitdrukkelijk van de hand gewezen
  1.3. Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door Funky Pets schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.
  1.4. Klant geldt niet als (handels)agent of distributeur van Funky Pets tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
 2. Aanbieding
  2.1. Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Funky Pets in catalogi, brochures etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Klant. Een individuele prijsopgave aan de Klant bindt Funky Pets uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Klant deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.
  2.2. Een overeenkomst tussen Klant en Funky Pets komt slechts tot stand indien en voor zover Funky Pets een opdracht van Klant schriftelijk aanvaardt of door Funky Pets uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Klant met andere middelen bewijst dat Funky Pets de opdracht van Klant onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Funky Pets heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
 3. Prijzen
  3.1. De overeengekomen prijzen zijn inclusief belasting op toegevoegde waarde en inclusief de normale verpakkingskosten.
  3.2. Tenzij anders overeengekomen wordt voor orders met een netto goederenwaarde beneden het op de website aangegeven minimum orderbedrag een bijdrage in de orderkosten doorberekend.
  3.3. Voor reparatie-, inhuis en montagewerkzaamheden anders dan die bedoeld in art. 9, zijn de op het moment van afgifte van de zaken geldende reparatie- en montagetarieven (inzake arbeid en materiaal) verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is dan wel op verzoek van Klant niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoeks- en administratiekosten verschuldigd.
  3.4. In geval van levering, reparatie of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend.
  3.5. Tenzij anders is overeengekomen vindt de uitlevering van de order na vooruitbetaling plaats.
  3.6. Funky Pets behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Klant voor rekening van Klant te brengen.
  3.7. Indien toeleveranciers van Funky Pets hun prijzen verhogen is Funky Pets gerechtigd de door hem met Klant overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
  3.8. Indien Klant een buiten België gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit België (in het kader van een intracommunautaire levering of anderszins), staat Klant er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Klant Funky Pets voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.
  3.9. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Funky Pets voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Klant kan hieraan geen verplichtingen van Funky Pets ontlenen.
 4. Levering, uitvoering
  4.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen vindt levering plaats tot achter de eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de Klant. Het risico van de zaken gaat over op Klant op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
  4.2. Funky Pets behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren alsmede tot meer- of minderlevering van 10% bij op speciale bestelling vervaardigde goederen.
  4.3. Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Klant Funky Pets derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Reparatie- en montageopdrachten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd na ontvangst van schriftelijke opdracht daartoe van de Klant.
  4.4. Klant is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Klant de door Funky Pets af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Klant, ondanks sommatie van Funky Pets de zaken niet binnen een maand en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Funky Pets het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Klant voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Klant is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Funky Pets gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
  4.5. Indien op verzoek van Klant de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Klant gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
  4.6. Funky Pets is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
 5. Reparatie, inhuizing, montage
  5.1. Reparatie- inhuis, en montagewerkzaamheden worden verricht op basis van uitdrukkelijke schriftelijke opdrachten daartoe door Klant.
  5.2. De inhuis, montagewerkzaamheden worden uitgevoerd na vooraf aan Funky Pets gezonden informatie (tekeningen e.d.), voor de juistheid waarvan Klant instaat.
  5.3. Indien Klant aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken reparatie-, inhuis en/of montagewerkzaamheden, is er sprake van meerwerk dat afzonderlijk aan Klant in rekening kan worden gebracht.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  6.1. Funky Pets behoudt zich de eigendom voor van alle aan Klant krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Klant aan Funky Pets verschuldigd voor de desbetreffende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot volledige voldoening van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
  6.2. De geleverde zaken kunnen door Klant in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.
  6.3. Klant verplicht zich op eerste verzoek van Funky Pets op alle vorderingen op derden, tengevolge van de levering aan die derden van zaken, waarop het onder 6.1 vermelde eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en alsdan alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Klant.
 7. Betaling
  7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van Funky Pets zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Klant is kenbaar gemaakt.
  7.2. Klant is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet gerechtigd is.
  7.3. Tenzij anders overeengekomen, betaalt Klant aan Funky Pets het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en diensten binnen zeven dagen na de datum van bestelling.
  7.4. Indien Funky Pets aan Klant kortingen heeft toegekend, is Klant gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
  7.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens heeft Funky Pets alsdan het recht aan Klant alle eventueel door Funky Pets te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. Deze laatste worden gesteld op vijftien (15) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van €25. Een en ander onverminderd de overige aanspraken van Funky Pets op vergoeding van kosten en schadevergoeding.
  7.6. Door Klant gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Funky Pets op Klant mocht hebben ten aanzien waarvan Funky Pets geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.
  7.7. Indien Klant een betalingstermijn overschrijdt, heeft Funky Pets het recht bij volgende leveringen te weigeren.
 8. Retournering, reclamering
  8.1. Klant is gerechtigd de door Funky Pets aan hem geleverde zaken binnen veertien dagen na ontvangst hiervan te retourneren. Hierbij verwijzen wij meer specifiek naar onze retourneringsvoorwaarden. (Link) De Klant heeft geen recht op retournering indien de desbetreffende zaken niet tot het standaard-assortiment van Funky Pets behoren; indien retournering, op welke wijze dan ook, is uitgesloten; en/of de zaken zijn ingehuisd. (d.w.z. afgeleverd/opgesteld/ gemonteerd op de plaats van gebruik) door Funky Pets .
  Geretourneerde zaken aanvaardt Funky Pets slechts indien en voorzover deze aan het door Funky Pets opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Funky Pets deze zaken aan Klant had afgeleverd. Op verzoek van Klant kan Funky Pets de te retourneren goederen ophalen op de plaats waar deze door Funky Pets zijn afgeleverd. Het transport geschiedt op rekening en risico van Klant. Funky Pets is gerechtigd de kosten van het transport (vooraf) aan Klant door te berekenen.
  8.2. Reclameringen door Klant kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede terzake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten.
  Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 48 uur na ontvangst van de zaken door Klant. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.
  In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Klant de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco’s zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Funky Pets de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Klant.
  Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Klant op reclamering. Funky Pets aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Funky Pets op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Funky Pets deze zaken aan Klant had afgeleverd.
  Kosten van (de)montage zijn voor rekening van Klant.
  8.3. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
  8.4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
  8.5. Reclamering van Klant op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Funky Pets onverlet.
  8.6. Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats binnen veertien dagen op basis van de aan de klant in rekening gebrachte koopprijs.
  8.7 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@funkypets.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 9. Garantie
  9.1. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Funky Pets ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Funky Pets heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Klant.
  9.2. De garantietermijn beloopt twee jaar, ingaande de dag van levering aan Klant.
  9.3. Met betrekking tot door Funky Pets te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert Funky Pets dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.
  9.4. Aanspraken van Klant op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Funky Pets onverlet.
  9.5. Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Klant, en na voorafgaand overleg met Funky Pets.
  9.6. Buiten de garantie vallen in ieder geval:
  – gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  – het niet inachtnemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
  – normale slijtage;
  – reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Klant daaronder begrepen;
  – gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; en
  – gebruik in een agressieve omgeving;
  – ieder van buitenafkomend onheil;…. etc.
  – beschadigingen van het exterieur.
  9.7. Indien Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Funky Pets gesloten overeenkomst(en), dan is Funky Pets niet tot garantie gehouden.
 10. Uitsluiting
  10.1. Funky Pets is slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Funky Pets aan Klant geleverde zaken of ten behoeve van Klant verrichte diensten danwel door tekortkomingen in de uitvoering van de met Klant gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Funky Pets . Funky Pets is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 11. Afstand van recht
  11.1. Indien Klant in het kader van een beroep op garantie of een reparatie- of montage-opdracht een zaak heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat de afgegeven zaak dan wel een vervangende zaak (wederom) te zijnen beschikking staat, de desbetreffende zaak heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en de zaken deswege niet bij hem zijn afgeleverd,   wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van die zaak ten behoeve van Funky Pets en vrijwaart hij Funky Pets voor alle aanspraken (van derden) terzake, tenzij Klant bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest de zaak af te halen of aan te nemen.
 12. Niet toerekenbare tekortkoming
  12.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor Funky Pets : staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Funky Pets in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.
  12.2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Funky Pets het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, danwel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
 13. Intellectuele eigendom
  13.1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Funky Pets geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en know-how, (blijven) berusten bij Funky Pets . Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Funky Pets , is Klant niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.
  13.2. Onverminderd het in art. 13.1. gestelde, is Klant niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Funky Pets geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.
 14. Ontbinding
  14.1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Klant, juridische fusie van Klant, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Klant zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Funky Pets Klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Funky Pets zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
  – de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  – al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Klant op te schorten;
  Één en ander onverminderd Funky Pets ’s andere rechten onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Funky Pets tot enige schadevergoeding is gehouden.
  14.2. Indien Klant niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant in verzuim en is Funky Pets gerechtigd zonder ingebrekestelling:
  – de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  – die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  Één en ander onverminderd Funky Pets ’s andere rechten onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Funky Pets tot enige schadevergoeding is gehouden.
  – die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  Één en ander onverminderd Funky Pets’s andere rechten onder welke overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Funky Pets tot enige schade
  14.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Funky Pets op Klant en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Funky Pets gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Funky Pets en haar gemachtigde (en) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.
 15. Toepasselijk recht
  15.1. Op alle overeenkomsten tussen Funky Pets en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is het Belgische recht van toepassing.
  15.2. Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de Belgische Rechter.
 16. Gedeeltelijke ongeldigheid
  16.1. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Klant en Funky Pets gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.
 17. 17. Spaarpunten en spaarartikelen
  17.1 De door Funky Pets aan Klant voorgestelde spaarpunten hebben zolang dit punten zijn geen reële economische waarde. De waarde wordt door Funky Pets per artikel vastgesteld en kan fluctueren, veranderen en vervallen. Spaarpunten behoren toe aan een account op de website van Funky Pets en niet aan een factuuradres en bedrijf. Spaarpunten zijn nimmer overdraagbaar en/of opeisbaar in een andere vorm dan bedoeld volgens het spaarsysteem. Indien een account langer dan 3 maanden geen bestellingen meer heeft geplaatst vervalt het recht op de tot dan moment verzamelde spaarpunten.
  17.2 De via het spaarsysteem aangeboden producten kunnen zonder enige (voor-) aankondiging veranderen, vervallen en wijzigen, ook in merk, type en economische waarde zonder dat Koper hier rechten aan kan ontlenen of producten kan weigeren of terugzenden.
  17.3 Over verkregen producten via het spaarsysteem zijn in principe geen reclamaties mogelijk en gelden geen garanties. Klant moet de door Funky Pets verstrekte goederen, diensten of evenementen beschouwen als een gratis verkregen aanbod waaraan verder geen rechten kunnen worden ontleend.
  17.4 Het staat Funky Pets vrij om voorgestelde spaarpunten te wijzigen, aan te passen of in te trekken.
 1. Identiteit van de ondernemer
  Funky Pets
  Plein 79a
  9970 Kaprijke
  Tel: 0032486283874

  E-mailadres: info@funkypets.be
  (maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30)
  BTW-identificatienummer: BE0884.850.529

 

19. Duurtransacties

19.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

19.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.